Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-2 3/2/2020 Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София – Божурище“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“; Обособена позиция №2 – „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“. Opened 01954-2020-0002
ОП-1 2/17/2020 Вътрешен ремонт на съществуваща сграда находяща се в УПИ I-000273, кв. 12а, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище Opened 01954-2020-0001
ОП-11 12/9/2019 Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище Opened 01954-2019-0008
ОП-9 11/1/2019 Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Opened 01954-2019-0007
ОП-10 11/1/2019 Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово Opened 01954-2019-0006