Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-4 4/1/2019 Изпълнение на проучване, проектиране, съгласуване на проекти, авторски надзор за изготвяне на проектна документация за нуждите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Opened 01954-2019-0003
ОП-3 3/1/2019 Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово Opened 01954-2019-0002
ОП-2 2/13/2019 „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“ Opened 01954-2019-0001
ОП-1 1/14/2019 Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш Assigned 9084862
ОП-8 11/14/2018 Доставка на един брой нов, неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на НКИЗ ЕАД Completed 9083114